Skip to content Skip to footer

Il-Gwardjan ta’ Ġenerazzjonijiet Futuri

L-Artikolu 8 tal-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, Kap. 521 jistabbilixxi l-Gwardjan ta’ Ġenerazzjonijiet Futuri bl-għan li jiġi ssalvagwardjat
l-iżvilupp sostenibbli interġenerazzjonali u intraġenerazzjonali f’Malta.

Wara l-emenda bl-Att Nru I tal-2019, il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni ġiet emendata biex l-organizzazzjonijiet volontarji kollha
jintgħarfu bħala kontribwenti għall-aġenda tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li jiġi żgurat ukoll ir-rikonoxximent dovut tad-dimensjoni
ambjentali bħala t-tielet pilastru tal-iżvilupp sostenibbli.

 

Viżjoni


Il-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri jfittex li jippromwovi, u jinċentiva policies u ideat li jippermettu liċ-ċittadini kollha Maltin u Għawdxin, inkluż dawk ta’ ġenerazzjonijiet futuri, irrispettivament mir-razza, ġeneru u sfondi soċjali, sabiex ikollhom id-dritt li jgħixu f’pajjiż li jipprovdihom bl-aqwa eżiti għall-benesseri tagħhom, u fl-istess waqt, li jkollhom ambjent fejn jistgħu jiksbu s-suċċess u jirnexxu.


Missjoni


Il-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri, kif stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, Kapitolu 521 tal-Liġijiet ta’ Malta, ifittex li jiżgura eżiti b’saħħithom għaċ-ċittadini kollha f’Malta u Għawdex billi jimplimenta policies effettivi li jirriżultaw f’soċjetà reżiljenti li tieħu in konsiderazzjoni l-interessi u d-drittijiet ta’ kulħadd.

Il-missjoni tal-Gwardjan għandha, għalhekk, tkun dik li tissodisfa lir-rwol kif definit permezz tal-leġiżlazzjoni u l-valuri fundamentali msemmija iktar ’l isfel li fuqhom huwa bbażat il-proċess strateġiku tiegħu sabiex jittejjeb l-iżvilupp sostenibbli permezz ta’ kollaborazzjonijiet kif ukoll rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ir-riċerka.

 

Strateġija


L-istrategija tal-Gwardjan hija li jidentifika u jippromwovi d-drittijiet u benessiri tas-soċjetà li jwasslu għall-bidla sostenibbli, u dan filwaqt illi jimxi id f’id ma’ istituzzjonijiet akkademiċi, gruppi li għandhom l-istess għan, leġislaturi, kif ukoll entitajiet governattivi.

Il-Proċess Strateġiku (2023 - 2026)


1. Tinħoloq sistema ta’ valuri, liema sistema tkun ispirata mill-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli ppubblikati mill-Ġnus Magħquda*.

2. Jitħejjew studji magħmula fuq ir-rakkomandazzjonijiet, li jkunu bbażati fuq ir-riċerka.

3. Ikun hemm parteċipazzjoni fl-attivitajiet komunitarji.

Il-Prijoritajiet Imħaddna fil-Viżjoni Strateġika


L-istrateġija tal-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri hija prinċipalment ispirata minn l-Għan Numru 11*, Bliet u Komunitajiet Sostenibbli, liema Għan jiżgura li l-bliet u l-irħula jkunu inklussivi, sikuri, reżiljenti u sostenibbli. L-oqsma ta’ prijorità jinkludu:

1. L-użu ta’ bini u siti eżistenti;

2. Il-ħolqien ta’ ideat u kunċetti fir-rigward ta’ postijiet pubbliċi, ibbażati fuq ir-realtajiet soċjali, bħal per eżempju, żoni pedonali u toroq sikuri, fl-istess waqt illi jittieħdu in konsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet tal-minoritajiet u partijiet ikkonċernati oħrajn;

3. L-iżvilupp ta’ komunitajiet permezz ta’ proġetti li jqiegħdu l-interessi tal-persuna, bħas-saħħa u l-benesseri, fiċ-ċentru;

4. Il-promozzjoni tas-sigurtà fl-ambjent urban għal kulħadd.

Il-Valuri u s-Sistema Etika tal-Gwardjan


Il-valuri fundamentali tal-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri, huma ġustizzja, rispett, kontabbiltà, kollaborazzjoni, u azzjoni ekwa. Dawn il-valuri huma  intenzjonati sabiex jirriflettu s-soċjetà li nixtiequ noħolqu u l-mod ta’ kif inħarsu lejn il-ħidma tagħna. Aħna naspiraw li nipproteġu dawn il-valuri sabiex inħallu impatt pożittiv fuq is-soċjetà tagħna kif ukoll fuq is-sistemi, il-prattiċi u l-policies li jippromwovu d-drittijiet u l-benesseri tat-tfal, adulti, kif ukoll minoritajiet.

 

Valuri Fundamentali


Il-Ġustizzja


Il-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri jaspira li jikkunsidra d-drittijiet umani fit-twettiq tal-ħidma tiegħu sabiex xi darba, is-soċjetà tagħna tkun waħda iktar ġusta u f’armonija, fejn il-benesseri ta’ kulħadd ikunu dejjem protetti. Il-Gwardjan jirrikonoxxi li l-inġustizzja hija minnha nnifisha esperjenza diffiċli.

L-Għaqda Soċjali


Il-punt tat-tluq huwa illi jintwera rispett bejn il-membri fi ħdan il-Gwardjan  u dawk li jaħdmu id f’id miegħu. Il-prinċipju tal-Gwardjan fir-rigward tat-trawwim tal-għaqda soċjali fi ħdan il-komunitajiet diversi tagħna jimmira li jibni u jsostni ambjent li jiffjorixxi.

Il-Kontabbilità


Fil-proġetti tiegħu, il-Gwardjan jaspira li jipproteġi rabtiet soċjali u relazzjonijiet eżistenti billi jipprovdi għodod u mezzi sabiex isir dan lill-komunitajiet diversi. L-irwoli ta’ kontabbiltà u prevenzjoni huma ċentrali, filwaqt li jikkumplimentaw l-Għan Numru 11, li jimmira li jrawwem proċessi trasparenti waqt it-teħid ta’ deċiżjonijiet, inklussività u reżiljenza.

Il-Kollaborazzjoni


Il-kollaborazzjonijiet huma ferm importanti għall-Gwardjan u dan sabiex jinkiseb is-sens ta’ għaqda soċjali billi jinvolvi aġenziji pubbliċi, il-policymakers, riċerkaturi, organizzazzjonijiet volontarji sabiex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet f’rigward it-titjib tal-benesseri tal-kommunitajiet diversi f’pajjiżna.

L-Azzjoni Ekwa


Il-Gwardjan jaħdem sabiex jieħu l-azzjonijiet neċessarji bl-għan li jsir żvilupp aħjar fis-sistemi u l-policies ta’ pajjiżna li jolqtu lil kulħadd, inkluż il-ġenerazzjonijiet futuri. Il-Gwardjan jemmen li tali azzjonijiet jistgħu jgħinu jnaqqsu l-inugwaljanza u l-inġustizzja u fl-istess waqt jingħataw iktar opportunitajiet lit-tfal u l-familji tagħhom, adulti u minoritajiet.

Membri tal-Bord

Chairperson

Id-Dott. Rachael Marie Scicluna


Membri

Is-Sa Kirsten Cutajar Miller
Dott. Ian Ellul
Is-Sa Oriana Farrugia
Is-Sa Mariella Schembri


Segretarja

Dott. Tiffany Ann Attard